Néhány szolgálótársunk ajánlása, tapasztalata munkánk és küldetésünk felől

 

 

Minden hívő személyes felelőssége, hogy a Szentírás megismerésében és gyakorlati alkalmazásában folyamatosan növekedjen. Ebben nyújt nagy segítséget a Logos-Hungary Keresztény Főiskola, amit jó szívvel ajánlok minden olyan hívőnek, aki tanulni és fejlődni akar, valamint azoknak a szolgálóknak, vezetőknek, pásztoroknak, akik a szolgálatukban még több jó gyümölcsöt szeretnének látni. 

 

Durkó István, Kőszikla Baptista Gyülekezet, Budaörs 

 

 

Már évek óta gondolkoztam, kerestem arra lehetőséget, hogyan képezhetném magam teológiai téren. Több főiskola tanulmányi programját átnéztem, de egyik sem dobogtatta meg a szívem. Túlzottan felekezetfüggőnek találtam tantárgyakat, a teológiát. Állandóan a fülembe csengett egy évekkel korábbi beszélgetés egy mondata, melyet egy általam nagyra becsült, tanítói ajándékkal megáldott testvérem mondott, „Azt kellene megtanítani az embereknek, mi van leírva a Bibliában.” Erre a szellemi tartalomra találtam rá a Logos Főiskolában. Már a megismerésnél szimpatikussá vált az a szabadság, ahogyan a különböző felekezeteket kezelték. Később, a tanulmányaim megkezdése után nyilvánvalóvá vált, hogy nem egy teológiát kell megtanulni, hanem azt, hogyan nyerhetjük ki az írott Igéből Isten üzenetét, hogy nem egyfajta vélekedést tanít, hanem a saját vélemény kialakítását, egészséges istenfélelemben. Bátran és jó lelkiismerettel ajánlom mindazoknak, akik Isten Igéjében szeretnének elmélyülni és növekedni. A tanári csapatban kiváló keresztény embereket ismerhetnek meg, akiknek szolgálatuk, életük példa értékű lehet mindenki számára.

 

Törőcsik Péter, Esztergomi Teljes Evangéliumi Közösség Újszövetségi Gyülekezet, Esztergom

 

 

Két éve tanítok a főiskolán. Az Ige iránti szeretet és elkötelezettség érezhető az iskolában, ami egy tanítványi légkört ad az iskolának. Az átfogó tananyag széles bibliai látókör elsajátítását célozza meg, a főiskola rendje ehhez igazodva támogatja és tartja keretben a hallgatók tanulmányait. Ha egy ilyen főiskolát keresel, akkor bátran próbáld meg a Logos-t, ráadásul a testvéri segítségben és közösségben sem lesz hiányod.

 

Nagy Attila, Ámen Gyülekezet, Miskolc

 

 

Megtiszteltetés előadóként csatlakozni a Logos csapatához. Több közeli testvérem járt/jár diákként a Főiskolára, s ők is arról tanúskodnak, amit magam is megtapasztaltam: közvetlen légkör, gyakorlatias oktatás, a mindennapi szolgálatban és életben hasznosítható alapelvek és gyakorlatok. Minden elmélet értéktelen, ha nincs gyakorlati haszna! Nos, a Logos-Hungary ebben ad mást, többet: gyakorlatias tanításokat, hogy „felkészített legyen Isten népe minden jó cselekedetre..". Hálás vagyok, hogy ismerhetlek Benneteket, és együtt szolgálhatunk!

 

Nagy István, Jászsági Gyülekezet, Jászberény

 

 

A Főiskola oktatásába belekóstolva leginkább az őszinte légkör fogott meg, valamint az érzékelhető tenniakarás Isten országáért. Szerintem fontos még a gyakorlatiasság, a mindennapok szolgálatában hasznosítható tudásanyag.

 

Kardos Károly, Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet, Miskolc

 

 

Számomra a főiskolára jelentkezésnél legdöntőbb szempont az volt, hogy kizárólag bibliai témájú tantárgyakat kellett tanulni és arról dolgozatot írni. Az eddig eltelt három év alatt nem volt egyetlen olyan témájú kurzus sem aminek ne venném hasznát a szolgálatom során.

Az előadók felkészültsége, szolgálati háttere nagyban hozzá járult az anyag mély megértéséhez.

Nagy örömömre szolgál, hogy a Logos-Hungary Főiskola egy űrt tölt be a magyar iskolai palettán. Elméleti és gyakorlati tárgyai, széleskörű felkészítést biztosítottak gyülekezeti munkámhoz. Jó lelkiismerettel és bizalommal ajánlom minden olyan gyülekezeti tagnak, aki szolgálatában szeretne még felkészültebb lenni és növekedni.

 

Jacsó József, Mezőkövesdi Gyülekezet, Mezőkövesd

 

 

A Ceglédi Gyülekezet teológiai fejlődésében jelentős szerepet játszott a Logos-Hungary Teológiai Főiskola hallgatóival, tanáraival, vezetőivel, közülük is elsősorban Budai Zsolttal kialakult kiváló együttműködésünk. A szemléletében, ismeretátadási technikáiban, kapcsolatteremtő lehetőségeiben, az önálló teológiai kutatások segítésében, a tanulás-tanítás folyamatának irányításában és kezelésében egy egészen újszerű megközelítéssel találkoztunk főiskolai tanulmányaink során.

Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy Gyülekezetünkből jelenleg öt házaspár van közvetlen, vagy közvetett kapcsolatban a Főiskolával, illetve annak teológiai tevékenységével. Gyülekezetünk most is kifejezi azt a szándékát, hogy örömmel felvállalja, és segíti térségünkben - (három régió találkozási pontjában) Cegléd és környéke - egy "Logos" kihelyezett tagozat, vagy/és Bibliaiskola működtetését a Főiskola koordinációjával.

Meggyőződésünk, hogy a Logos-Hungary Teológiai Főiskola rendkívül fontos missziós munkát végez Magyarországon. Úgy látjuk, hogy szükséges közelebb vinni a keresztény gyülekezetekhez a Főiskolát, és ezzel létrehozni a "Logos" országosan jól működő képzési, oktatási hálózatát.

Kérjük az Úr gazdag áldását a Főiskolára, hallgatóira, tanáraira, vezetőire!

 

Tóth Géza, Ceglédi Gyülekezet, Cegléd

 

 

A Logos Főiskola tényleg Istennek azt a beszédét tanítja, amit oda kell tennünk a kenyerünk mellé.  Eddigi szolgálatom során, ha itt végzettekkel találkoztam, azok életében a szavak "életté és szellemmé" lettek bennük. Azt láttam, hogy szilárd hit által, szilárd lett a jellemük is. Ez arra emlékeztet, ahogy Ézsaiás próféta szólt, hogy "gyökeret vernek alul és gyümölcsöt teremnek felül", ilyen jellemű, erejű szolgálók kellenek mind többen a magyarországi gyülekezetekbe. Ebben Istentől küldött, nagyszerű forrás a Logos-Hungary Keresztény Főiskola. Az iskola vezetőségében, tanáraiban, valamint Budai Zsoltban és feleségében, az Úrtól való barátokra, mentorokra, támogatókra találtam.

 

Tamás József, Élet Gyülekezete, Kazincbarcika

 

 

A Jászberényi Keresztyén Gyülekezetből hét fő kezdett el három évvel ezelőtt járni a Logosra. Tekintettel arra, hogy többnyire dolgozó és a gyülekezetben is szolgáló emberekről, kisgyermekes szülőkről (két házaspár is) van szó, kérdések merültek fel bennünk, hogy marad-e energiájuk a főiskola végzésére, lesz-e a pluszterheket tartósan vállalva kitartásuk végigcsinálni a főiskolát, és ezzel együtt a többletterhelésük, hogyan hat a gyülekezetei szolgálatukra és a családi életükre. Lassan három év tapasztalata után elmondhatjuk, hogy minden aggodalmunk feleslegesnek bizonyult, mert ma is szorgalmasan jár mind a hét fő, a gyülekezetben való szolgálatvállalásukra nemhogy negatív hatással lett volna a tanulásuk, hanem be tudtuk azokat is vonni a szolgálatba, akik korábban kevésbé szolgáltak. Voltak külön főiskolás szolgálói napok vasárnapi Istentiszteleteken is. A gyülekezet az útiköltségüket (esetenként könyvvásárlást) vállalva anyagilag is támogatta a hét fő tanulását. A szolgálataik beosztásánál rugalmasan alkalmazkodtunk az iskolai elfoglaltságukhoz, így a gyülekezetben semmi zavar nem keletkezett a szolgálati beosztásokban. Várakozáson felül ki kell viszont emelni, hogy a több éven keresztüli közös tanulás és együtt utazás Miskolcra egy jó csapattá kovácsolta a főiskolásokat (lerombolva az esetlegesen előzetes problémákat is), ami pozitívan hatott az egész gyülekezet közösségi lelkületére, szellemére. Hozzájárult ahhoz, hogy egy „jó tartást” és érettséget adott az egész gyülekezetnek. A főiskolán tanultakat (esetenként konkrét témákat) beépítették a gyülekezeti szolgálataikba is, ami a gyülekezeti szolgálatra való készülés hatékonyságát is növelte. Kialakult egy olyan terhelhető, elkötelezett mag a gyülekezetben, ami a gyülekezet hosszú távú növekedésének is az alapját képezi.

Időközben új fiatalok is jöttek és épültek be a gyülekezetbe, így gondolkozunk azon, hogy a jó tapasztalatok birtokában jó lenne, ha egy újabb csapat (3, 4, 5 fő) tudná ismét elkezdeni a tanulmányait.

A gyülekezet részéről maximálisan támogatjuk tanulásukat, mert növekedésben gondolkozva egy nagy gyülekezet hosszú távú alapjait (szolgáló csapatát) igyekszünk ezáltal lefektetni.

Tudom ajánlani másoknak is, próbálják ki a nem alapvetően teológiai, hanem sokkal inkább a gyakorlati életet szem előtt tartó Logos képzési lehetőségeit.

 

Abonyi Sándor, Jászberényi Keresztyén Gyülekezet (Agapé), Jászberény

 

 

A Logos-Hungary Keresztény Főiskola, egy olyan intézmény, ahol a különböző evangéliumi felekezetek tanulni vágyó tagjai –, meleg családias atmoszférában épülhetnek együtt. Eme testvéries iskolaközösség, ízelítőt enged éreztetni számomra, a felekezetek határain túlnyúló szeretet-összetartozás nagybecsű értékéből. A tanárokat a színvonalas, és lelkiismeretes elkötelezettség inspirálja az evangélium ügye, és a hallgatók építése mellett. Az oktatási módszert és a tantárgyakat, a mai kor keresztyénségére szabottan, az időszerűség, és a gyakorlati élettel együttmozduló aktualitás jellemzi. Őszinte ajánlással tudok szólni a Logos-ról, nem csupán a tanulni vágyó keresztyén ifjúság felé, de a korosabb, tapasztaltabb, esetleg gyakorló szolgálattevők felé is. Lelkipásztori szolgálatom egyértelmű gazdagodást, és ismeretbeli gyarapodást ért meg, az itt eltöltött tanulmányi idő alatt. Hálás vagyok az Úrnak a Logos-ért, amely több mint egyszerűen „iskola” –, élő, jellemformáló közösséget jelent minden tagja számára Isten dicsőségére.

                                                                  

Demeter József, Őskeresztyén Apostoli Egyház, Miskolc

 

 

Miért ültem lelkészként újra az iskolapadba? Elsősorban személyes igény miatt. Céljaim között szerepelt, hogy mindazokat az ismereteket, melyekre korábban eljutottam elmélyítsem, valamint új ismeretekkel gazdagítsam. Az ismeretszerzésen túl a szolgálataink során régi, de meg nem válaszolt kérdésekre, valamint az új kihívásokra Bibliával a kezünkben együtt keressük a választ. Fontosnak tartom azt is, hogy olyan témákról is merünk beszélni melyek – tévesen – tabuként vannak kezelve az Egyházban. Örömöt jelent az őszinte, testvéri, családias légkör, melyben felekezettől függetlenül mindenki véleménye egyformán számít. Ugyanakkor készek vagyunk Isten előtt arra, hogy Igéje tanítson, feddjen, kiigazítson, megjobbítson, megerősítsen, és az igazságban neveljen! Ha szeretnéd még jobban elkötelezni magad Isten számára, itt a lehetőség! Tanulj, hogy taníthass!

 

Békési Sándor, Kazincbarcikai Baptista Gyülekezet, Kazincbarcika

 

 

A Logos-Hungary Keresztény Főiskoláról írt ajánlásokat olvasva, végül csak azt mondhatom, hogy teljesen egyetértek a fenti sorok íróival, akiknek többségét személyesen ismerem, tisztelem, Isten elhívott szolgáinak tartom őket, és nálamnál mindenben különbeknek. Csak a samáriai asszony története jutott eszembe, miután személyesen találkoztak Jézussal, az emberek azt mondták az asszonynak: Eddig a te beszédednek hittünk, de most már hallottuk Őt, ezért hiszünk.

Kívánom, hogy azok a kedves testvérek, akik elolvasták ezeket a sorokat, és szeretnének a főiskola hallgatói lenni, néhány hónap múlva azt mondhassák majd: Most már nem az ajánlások alapján hisszük, hogy ez a főiskola nagyon jó és hasznos, a Mindenható Isten hozta létre, hanem azok alapján, amiket a főiskolán hallottunk, és személyesen megtapasztaltunk.

 

Szentpétery Sándor, Evangéliumi Pünkösdi Közösség, Miskolc

 

 

 

 

Logos-Hungary Alapítvány 8 2000-2008 Mindenjog fenntartva!